NIEUW:

Inventarisatie ervaringen ouders Koos Meindertsschool

Klik <<hier>> om de vragenlijst in te vullen.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Op school worden allerlei beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven en beslissingen die te maken hebben met de school.

De Koos Meindertsschool beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR) zodat het personeel en ouders hier over mee kunnen praten. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Maar de MR kan ook een standpunt kenbaar maken zonder dat het schoolbestuur daar om heeft gevraagd.

In de MR worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en via deze de kinderen. De MR is een eigenstandig orgaan, de directie van de school wordt voor een vergadering uitgenodigd en heeft dan zitting namens het bestuur.

De oudergeleding van de MR

- Dhr. Frank van den Eijnden (vader van Seger uit groep 8b) (voorzitter)
- Mevr. Daniëlle van Dijk (moeder van Evan uit groep 1-2B, en Bas uit groep 6A)
- Mevr. Marjolein Kool (moeder van Nathalie uit groep 1-2D, en Zelina en Milan uit groep 5B)
- Mevr. Sabine Kropff (moeder van Tessa uit groep 2A, en Robin uit groep 5B)

 

Vaste toehoorder

- Dhr. Antoine Kortekaas (penningmeester)


De personeelsgeleding van de MR

- Mevr. Silvia Luijk (leerkracht groep 5a) (secretaris)
- Mevr. Claudia van Leeuwen (leerkracht groep 6b) (secretaris)
- Mevr. Narcisa Sima (leerkracht groep 4a)
- vacature


U kunt contact opnemen met alle MR-leden via de volgende link:
Medezeggenschapsraad

De MR komt regelmatig bijeen. Wij werken middels een jaarplan en een agenda.
De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, neemt u dan contact op met één van de MR-leden. U kunt de vergadering dan bijwonen als toehoorder.
Het bestuur van onze school heeft ook een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Namens de Koos Meindertsschool zijn lid van de GMR:
- Oudergeleding : vacature
- Personeelsgeleding: vacature

De vergaderdata van de MR worden op diverse plaatsen aangekondigd (nieuwsbrief en website)
De agenda en de notulen kunt u ook terugvinden op onze website.