Leerlingenzorg

Visie op leerlingenzorg

Het bieden van goede zorg aan onze leerlingen staat centraal in onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. Ieder kind is in al zijn facetten verschillend. Door middel van gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement proberen we tegemoet te komen aan de verschillen. Klassenmanagement heeft niet alleen tot doel de groep als geheel te managen. Het zorgt er tevens voor dat het accent ligt op het organiseren van zinvolle leermomenten voor alle kinderen. Factoren die deel uitmaken van ons klassenmanagement zijn:

 • Deskundigheid personeel;

 • De inrichting van de klas;

 • Werken met groepsplannen en groepsoverzichten;

 • Werken volgens DIM;

 • Werken met uitgestelde aandacht;

 • Het stimuleren en faciliteren van het zelfstandig werken;

 • Gebruikmaken van coöperatieve werkvormen.

 

Belangrijkste uitgangspunt van onze leerlingenzorg is de integrale verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Voor het handelen van de leerkracht betekent dit het volgende:

 • De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind;

 • De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind;

 • De leerkracht wordt daarbij gesteund door de intern begeleider, bouwcoördinator, directie en collega’s;

 • De leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen passend bij elk kind. De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo, passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. Daarnaast biedt de leerkracht de kinderen desgewenst een extra programma aan.

 

De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelproces. Nadat de aard van de problemen en hun oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de kinderen geholpen kunnen worden en houdt hij/zij bij, hoe daaraan wordt gewerkt.

 

Betrokkenen bij de leerlingenzorg.

Bij de leerlingenzorg binnen onze school zijn velen betrokken. De interne leerlingenzorg is de verantwoordelijkheid van het hele team. Maar naast het eigen onderwijsteam zijn ook nog vele andere experts bij de leerlingenzorg betrokken. Hieronder vindt een opsomming plaats van direct betrokkenen (intern en extern).

 

Intern (taken en verantwoordelijkheden beschreven in kaderregeling):

 • Groepsleerkracht

 • Gymleerkracht

 • Intern begeleider

 • Remedial teacher

 • Directie

 

Extern

 • SPPOH-adviseur: Marielle Meeuwissen;

 • Schoolmaatschappelijk werker van X-tra Plus: Sandra van Boven

 • Onderwijsadviseurs van het HCO: Lieske Nuyens en Charlotte de Groot.

 • Jeugdarts Margreet Verhaag CJG Loosduinen

 • Jeugdverpleegkundige: Marja Heus CJG Loosduinen

 • Ambulant begeleiders van SBO en SO

 • Onderwijs Jeugdzorg.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Een van de doelstellingen daarbij is om het voor ouders van kinderen, die aangewezen zijn op ondersteuning bij het onderwijs, de situatie een overzichtelijker te maken. Ouders kunnen in de schoolgidsen lezen welke ondersteuningsmogelijkheden iedere school heeft. Scholen hebben zorgplicht. Zij kunnen een leerling niet afwijzen op grond van de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Ouders hoeven daardoor niet meer te shoppen. Bovendien is er vanaf 1 augustus 2014 nog maar één loket, waar een voorstel voor budget voor extra ondersteuning of voor toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs kan worden gedaan.

 

De school en de ouders zijn partner

Van ouders wordt ook het nodige verwacht. Zij zijn voor scholen een cruciale partner, want ouders kennen hun kind als geen ander. Ouders en scholen hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. Partners zijn betekent dat ouders en scholen elkaar goed informeren, elkaar betrekken, en altijd vanuit het belang van het kind met elkaar in gesprek blijven. Ouders en school maken dus samen afspraken. Beide partijen zijn nodig om van de uitvoering van de afspraken een succes te maken.

 

Op verschillende momenten komt het belang van de samenwerking extra naar voren. Dat begint al bij de aanmelding. Dan is essentieel dat ouders en school de ondersteuningsbehoefte en eventueel de zorgbehoefte van de leerling goed doorspreken. Dan kan de leerling al bij de start echt passend onderwijs krijgen.

 

Ook wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning is overleg tussen ouders, school en eventuele deskundigen nodig. Bij een aanvraag voor extra ondersteuning moet de school het ontwikkelingsperspectief voor het kind beschrijven. Daarin wordt onder meer aangegeven welk onderwijsniveau het kind naar de mening van de school kan halen. Vervolgens wordt bekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om dat niveau te kunnen halen. De school is verplicht over deze zaken met de ouders te overleggen. Maar, verplicht of niet, zonder samenwerking tussen school en ouders is de kans op succes erg klein. Hetzelfde geldt wanneer een kind het beste geplaatst kan worden op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Goede afstemming is ook dan nodig omdat het hierbij ook weer gaat om de keuze voor een nieuwe school.


Soms is het nodig dat (ook) in de opvoedsituatie thuis dingen veranderen. Dat is niet altijd gemakkelijk om te bespreken, maar samenwerking tussen ouders en school is dan nog belangrijker dan anders. Natuurlijk in het belang van de leerling.

 

Meer informatie:
www.sppoh.nl

School ondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

 

SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Download hier het SchoolOndersteuningsProfiel